"HG & AMITIM" עוסקת במתן
שירותים תהליכיים לרואי חשבון, ליועצי מס, לעורכי דין
ולגופים ציבוריים, פרטיים ומסחריים שונים.
טלפון: 04-8104345/4
פקס: 04-8104346
אימייל: office@hgalaw.co.il
אנו עוסקים מ-1986 בניהול תהליכים, ביצוע וייעוץ מול משרדי הממשלה במגוון רחב של נושאים ופעולות. אנו נכין את המסמכים הדרושים, נגישם, נטפל ונעקוב עד לסיום התהליך.
שם פרטי : *
שם משפחה : *
טלפון : *
אימייל :
טקסט :
בין הגופים מולם אנו עובדים: רשם החברות והשותפויות | רשם העמותות | רשם האגודות השיתופיות | רשם המשכונות | מינהל מקרקעי ישראל | לשכת רישום המקרקעין (טאבו) | רשם סימני המסחר | ועוד.
 • פירוק חברה מרצון
 • ביטול הליכי פירוק חברה
 • רישום חברה
 • החייאת חברה
 • עדכון / שינוי כתובת
 • הגדלת הון
 • הקצאת מניות
 • חילוט מניות
 • העברת מניות
 • שינוי שם חברה
 • שינויים בהנהלה (מינוי / הסרת דירקטורים)
 • תקנות חברה: החלפה / רישום שינויים
 • רישום שותפות חדשה
 • מחיקת שותפות
 • רישום / הסרת שעבוד או משכון
 • רישום אגודה שיתופית חדשה
 • רישום עמותה חדשה
 • טיפול בקבלת אישור על ניהול תקין
 • רישום חברה לתועלת הציבור
 • רישום סימן מסחרי
 • בירורים ורישומים במינהל מקרקעי ישראל
 • הפקת נסח טאבו
 • רישום / הסרת משכנתא / הערת אזהרה
 • עיון בתיק חברה / עמותה / אגודה שיתופית
 • הגשת מסמכים ורישומים
 • ברורים, צילומים, איתור פרטים, שיחזור